Usługi tłumaczeniowe

Tabele niemieckich przyimków: Zrozumienie niemieckich przypadków

Jeśli chcesz zrozumieć niemieckie zdania, znajomość czterech niemieckich przypadków i ich przyimków jest niezbędna. Kiedy już je opanujesz, będziesz także mistrzem w używaniu poprawnych niemieckiej struktury zdań.

Wyjaśnimy Ci cztery przypadki za pomocą tabeli niemieckich przyimków i innych niezbędnych narzędzi. Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się o:

 • The przypadek mianownikaktóry koncentruje się na podmiocie zdania
 • The przypadek oskarżycielskiktóry zajmuje się przedmiotem bezpośrednim
 • The przypadek datywny, który podkreśla obiekt pośredni
 • The przypadek genitatywny, który pokazuje posiadanie i inne relacje

Poznamy przyimki które współgrają z tymi przypadkami. Następnie porozmawiamy o ćwiczeniu tych przypadków i przyimków w dynamiczny sposób, tak abyś mógł ich używać z przekonaniem.

Czas na sprawę!

Niemiecki przypadek mianownika (Der Nominativ)

Przypadek mianownika jest używany dla podmiotu zdania. Podmiotem jest osoba, miejsce lub rzecz, która robi coś (np. chodzenie lub mówienie) lub jest czymś (np. młody lub stary).

Płeć i liczba podmiotu decydują o tym, jakich artykułów, przymiotników i zaimków użyjesz w mianowniku.

Przedmioty określone i nieokreślone w mianowniku w języku niemieckim

Rodzajnik w mianowniku Tłumaczenie na język angielski
der the [liczba pojedyncza męska]
das the [neuter singular]
die the [liczba pojedyncza żeńska; liczba mnoga dla wszystkich płci]
ein a / an [liczba pojedyncza męska i nijaka]
eine a / an [żeński w liczbie pojedynczej]
kein no / not any [liczba pojedyncza męska i nijaka]
keine nie / nie żadne [liczba pojedyncza żeńska / wszystkie liczby mnogie]

Zum Beispiel (na przykład):

 • Podmiot męski: Der Mann ist alt. (Mężczyzna jest stary.)
 • Podmiot żeński: Eine Ente schwimmt. (Kaczka pływa.)
 • Podmiot nijaki: Kein Kind schläft. (Żadne dziecko śpi.)

W mianowniku nie używa się żadnych szczególnych przyimków.

Niemiecki przypadek oskarżycielski (Der Akkusativ)

The przypadek oskarżycielski wskazuje osobę, miejsce lub rzecz, która jest otrzymującą czynność w zdaniu. Może to być książka, którą się czyta, ciasto, które się piecze lub niezliczona ilość innych możliwości.

Przedimki określone i nieokreślone w niemieckim przypadku oznajmującym

W celowniku, tylko rodzaj męski pojedynczy formy rodzajników różnią się od mianownika.

Rodzajnik oskarżycielski Tłumaczenie na język angielski
den the [liczba pojedyncza męska]
das the [neuter singular]
die the [liczba pojedyncza żeńska; liczba mnoga dla wszystkich płci]
einen a / an [liczba pojedyncza rodzaju męskiego]
ein a / an [liczba pojedyncza rodzaju nijakiego]
eine a / an [żeński w liczbie pojedynczej]
keinen no / not any [liczba pojedyncza rodzaju męskiego]
kein nie / nie ma [rodzaj nijaki]
keine nie / nie żadne [liczba pojedyncza żeńska / wszystkie liczby mnogie]

Zum Beispiel (na przykład):

 • Obiekt bezpośredni w rodzaju męskim: Der Mann isst den Nachtisch. (Mężczyzna je deser.)
 • Obiekt bezpośredni rodzaju żeńskiego: Das Kind liest eine Geschichte. (Dziecko czyta opowiadanie.)
 • Rodzaj nijaki, obiekt bezpośredni: Meine Eltern essen kein Brot. (Moi rodzice nie jedzą żadnego chleba.)

Niemiecki przypadek mianownika (Der Dativ)

The przypadek celownika w języku niemieckim jest używany dla pośrednich obiektów. Czynność podana w zdaniu jest wykonywana dla (lub, czasami, to) obiektu pośredniego, którym zazwyczaj jest osoba.

Rodzajniki określony i nieokreślony w niemieckim przypadku datywnym

Rodzajnik art. Tłumaczenie na język angielski
dem the [rodzaj męski i nijaki w liczbie pojedynczej]
der the [żeński w liczbie pojedynczej]
den [+ -n lub -en dodawany do przymiotnika lub rzeczownika, który modyfikuje] the [liczba mnoga dla wszystkich płci]
einem a / an [rodzaj męski i nijaki w liczbie pojedynczej]
einer a / an [liczba pojedyncza żeńska]
keinen [+ -n lub -en dodawany do przymiotnika lub rzeczownika, który modyfikuje] no / not any [wszystkie płci]

Zum Beispiel (na przykład):

 • Męski obiekt pośredni: Die Schülerin gibt dem Lehrer ein Buch. (Uczeń daje nauczycielowi książkę.)
 • Obiekt pośredni rodzaju żeńskiego: Das Kind zeigt der Mutter eine Blume. (Dziecko pokazuje matce kwiat.)
 • Nijaki obiekt pośredni: Die Großeltern kochen dem Mädchen das Abendessen. (Dziadkowie gotują obiad dla dziewczynki.)

Niemiecki przypadek rodzajnika (Der Genitiv)

The Niemiecki rodzajnik jest używany, aby pokazać posiadanie i kilka innych relacji.

Rodzajnik jest częściej spotykany w piśmie niż w mowie. Czasami można usłyszeć, że rodzajnik jest używany z przyimkiem von (z, od) w celu zastąpienia rodzajnika.

Rodzajniki określone i nieokreślone w przypadku rodzajnika

Rodzajnik Artykuł Tłumaczenie na język angielski
des [+ -s lub -es dodana do przymiotnika lub rzeczownika, który modyfikuje] the [rodzaj męski i nijaki w liczbie pojedynczej]
der the [liczba pojedyncza żeńska / liczba mnoga dla wszystkich płci]
eines [+ -s lub -es dodana do przymiotnika lub rzeczownika, który modyfikuje] a / an [rodzaj męski i nijaki w liczbie pojedynczej]
einer a / an [liczba pojedyncza żeńska]
keines [+ -s lub -es dodana do przymiotnika lub rzeczownika, który modyfikuje] no / not any [liczba pojedyncza męska i nijaka]
keiner no / not any [singular feminine / all plurals]

Ponieważ rodzajnik jest często używany do wyrażania posiadania, możesz go użyć z przymiotnikami dzierżawczymi. Jest to jeden z najłatwiejszych do zapamiętania wzorów, ponieważ istnieją tylko dwa zakończenia.

Rodzajnik męski i nijaki Przymiotnik dzierżawczy Rodzaj żeński i mnogi Rodzajnik Przymiotnika Posiadającego Tłumaczenie z języka angielskiego
meines meiner mój
deines deiner twój [liczba pojedyncza nieformalna]
seines seiner jego, jej
ihres ihrer jej
unseres unserer nasz
eures eurer twoje [liczba mnoga nieformalna]
ihres ihrer ich
Ihres Ihrer twój [liczba pojedyncza / liczba mnoga formalna]

Zum Beispiel (na przykład):

 • Greta liest das Buch ihrer Mutter. (Greta czyta książkę swojej matki. book.)
 • Sie trägt Annas Rock. (Ona ma na sobie Anna's skirt.)
 • Eines Tages, Johann zamieścił w gazecie zdjęcie swojej rodziny. (Pewnego dniaJohann zobaczył w gazecie zdjęcie swojej rodziny).

Tabele niemieckich przyimków, przypadek po przypadku

Teraz, zobaczymy jak różne zestawy niemieckich przyimków są używane w przypadkach: przyimkowym, celowniku i rodzajniku.

Przyimki w stopniu przyimkowym

Przyimek przyimkowy Tłumaczenie na język angielski
durch poprzez, przez, za pomocą
für dla, w miejsce, w zamian za
bis przez, aż, aż do
um wokół, o, przy, dla, przez
ohne bez
gegen przeciw; w kierunku; wokół [czas]
szerzej wbrew, przeciw
entlang* along [używane z miejscami]

*Niezależnie od innych przyimków na tej liście, entlang zazwyczaj występuje po rzeczowniku, który modyfikuje, a nie przed nim. Według niektórych źródeł, entlang może być również użyty w przypadku celownika.

Zum Beispiel (na przykład):

 • Gegen (przeciw): Die Frau kämpft gegen einen Gegner. (Kobieta walczy against an opponent.)
 • Ohne (bez): Er schläft ohne Decke. (On śpi bez koca.)
 • Entlang (wzdłuż): Ich laufe den Fluss entlang. (I walk wzdłuż rzeki.)

Zauważ, że przedmioty modyfikujące obiekt bezpośredni, np. den (the [liczba pojedyncza męska]) i einen (a [liczba pojedyncza męska]) również użyją swoich form w formie oskarżycielskiej.

Przyimki dwukierunkowe (przypadki w mianowniku i w celowniku)

Pomimo, że istnieją specyficzne przyimki w mianowniku, bierniku i rodzajniku, przypadki w mianowniku i bierniku również dzielą zestaw przyimków. Są one nazywane przyimkami "dwukierunkowymi" lub "podwójnymi":

Niemiecki Przyimek dwukierunkowy Tłumaczenie angielskie
an przy, na; wiszący
auf na, na [siedząc na górze]
hinter behind
in into, to [accusative]; in [dative]
neben obok [w bliskim sąsiedztwie]
über ponad, ponad; o [jak w temacie]
unter poniżej, pod; wśród [rodzajnik]
vor in front of; of, before [dative]
zwischen between

W tym porozumieniu dotyczącym wspólnej opieki nad dzieckiem, możesz określić, czy dwukierunkowy przyimek jest użyty w mianowniku czy w bierniku, stosując prostą zasadę kciuka:

 • Dative = w stałym miejscu
 • Accusative = w w ruchu

Zatem, jeżeli coś jest w stałym miejscu, użyjemy formy w mianowniku. Jeżeli coś się porusza lub jest częścią trwającej akcji, użyjemy dopełniacza.

Zum Beispiel (na przykład):

 • Zwischen (pomiędzy) [dative]: Der Tisch steht zwischen den Stühlen. (Stół stoi pomiędzy krzesłami.)
 • Auf (na) [accusative]: Der Mann legt einen Hut auf den Tisch. (Mężczyzna kładzie kapelusz na stole.)
 • Unter (pod) [accusative: Der Mann kriecht unter den Tisch. (Mężczyzna wczołguje się pod stół.)

Przyimki w celowniku

Pomimo, że dzieli i zapożycza przyimki z innych przypadków, przypadek celownika ma kilka własnych przyimków.

Przyimek w mianowniku Tłumaczenie na język angielski
aus z, z [jak w "zrobione z"].
bei przy, przez [odnosi się do osoby, pobliskiego miejsca lub miejsca pracy]
seit od
nach po [w kontekście czasu]; do [w sensie geografii lub miejsc]
mit with
außer z wyjątkiem
gegenüber von w poprzek od
zu do, w [miejscach]; w [datach, godzinach, okazjach]; dla [określonej potrzeby, funkcji lub okazji].

Kiedy zu i von są używane przed niektórymi rodzajnikami określonymi, łączą się z ich rodzajnikami.

 • zu + dem (the [liczba pojedyncza męska i nijaka, celownik]) = zum
 • zu + der (the [liczba pojedyncza żeńska, celownik]) = zur
 • von + dem (the [liczba pojedyncza rodzaju męskiego i nijakiego, rodzajnik]) = vom

Zum Beispiel (na przykład):

 • Gegenüber von (naprzeciwko): Ich sitze gegenüber vom Chef. (Siedzę naprzeciwko szefa.)
 • Außer (z wyjątkiem): Sie trifft alle außer der Lehrerin. (Ona spotyka się z każdym z wyjątkiem nauczyciela.)
 • Seit (od kiedy): Sie sind seit dem Herbst hier. (Oni są tutaj od jesieni.)

Przyimki w rodzajniku

Przypadek rodzajnikowy ma swoje własne przyimki. W niektórych regionach kilka z nich jest czasami zapożyczanych przez celownik.

Przypadek rodzajowy Tłumaczenia z języka angielskiego
außerhalb na zewnątrz
innerhalb wewnątrz, w obrębie [czasu lub miejsca]
anstatt zamiast
statt* zamiast
trotz* pomimo, pomimo
während* podczas
wegen* z powodu, na skutek

*Używany również z rodzajnikiem, często z bezokolicznikiem czasownika.

Zum Beispiel (na przykład):

 • Außerhalb (poza) [rodzajnik]: Der Hund befindet sich außerhalb des Hauses. (Pies jest na zewnątrz domu.)
 • Innerhalb (wewnątrz) [rodzajnik]: Bitte beantworte die Nachricht innerhalb eines Tages. (Proszę odpowiedzieć na wiadomość w ciągu jednego dnia.)
 • Trotz (pomimo) [genitive]: Ich möchte das Hemd trotz des Preises. (Chcę tę koszulę pomimo ceny.)

Trzymanie się przypadków: Opanowanie niemieckich przypadków i przyimków

Kiedy myślisz o nauce niemieckich przypadków i ich przyimków oraz innych związanych z nimi słów, możesz czuć się przytłoczony. Aber, es ist kein hoffnungsloser Fall. (Ale to nie jest beznadziejny przypadek.)

Nie stresuj się! Zorganizuj się.

Korzystaj z tabel niemieckich przyimków i innych przydatnych tabel w tym rozdziale. Znajdź powtarzające się wzorce w końcówkach wyrazów, szczególnie dla partykuł. Wzorce są skutecznym skrótem do zapamiętania.

Następnie, wymyśl zabawne, kreatywne sposoby na zapamiętanie przypadków i ich przyimków. Jeśli lubisz śpiewać - lub po prostu być głupi - spróbuj nauczyć się piosenki, którą możesz śpiewać i odgrywać:

 • mądrzejszyNiemiecki Piosenka o dwóch przyimkach przypadku
 • Piosenka o przyimkach przyimkowych
 • Wechselpräpositionenlied #1 (Piosenka o przyimkach dwuwyrazowych #1).

Może spodoba Ci się rysowanie komiksów przedstawiających przyimki dla różnych przypadków. Możesz zrobić własne flashcards i użyć kolorów, aby przedstawić każdy niemiecki przypadek.

Napisz kilka prostych zdań z użyciem przyimków dla przypadków: oskarżycielskiego, rzeczownikowego i rodzajnikowego. Posłuchaj kilku z 11 najlepszych niemieckich podcastów aby usłyszeć, jak używa się ich w codziennych kontaktach. Spróbuj rozwiązać quizy i ćwiczenia online, aby zdobyć więcej doświadczenia z niemieckimi przypadkami.

Być może zechcesz skupić się na konkretnym przypadku lub przećwiczyć przyimki podczas rozmów 1 na 1 w języku niemieckim. Niezależnie od sytuacji, Preply ma doświadczonych korepetytorów języka niemieckiego którzy rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące niemieckich przypadków i przyimków - i pomogą Ci zbliżyć się do płynności w nauce niemieckiego online.